ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door het advocatenkantoor Taxandria onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.

2. Opdracht

Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door Taxandria Advocatenkantoor en heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan advocaten binnen en buiten het kantoor. Taxandria Advocatenkantoor is gerechtigd om, in samenspraak met en goedkeuring van de cliënt, bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, derden of andere deskundigen in te schakelen. Taxandria Advocatenkantoor verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn en is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de cliënt, aan derden of overmacht. De werkzaamheden van de advocaat worden uitgeoefend conform het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.

3. Medewerking van de cliënt

De cliënt dient alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Taxandria Advocatenkantoor vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Taxandria Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Adviezen, opinies, contracten, conclusies, schriftelijke stukken, en andere documenten uitgaande van Taxandria Advocatenkantoor zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Taxandria Advocatenkantoor. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en cliënten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse.

5. Beroepsgeheim en confidentialiteit

De advocaten van het kantoor Taxandria zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz., die Taxandria Advocatenkantoor overmaakt aan haar cliënten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

6. Erelonen, provisies, kosten

In alle dossiers wordt een uurtarief aangerekend in functie van de complexiteit van het dossier, de graad van hoogdringendheid en de belangrijkheid van het dossier. Het basisuurtarief kan worden aangepast op basis van correctiecoëfficiënten (volgens de aanbevelingen van de Orde van Advocaten).

In dossiers die waardeerbaar zijn in geld, kan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, een vergoeding naargelang de waarde van de zaak worden toegepast (volgens de aanbevelingen van de Orde van Advocaten).

In alle dossiers kan, in geval van volledig of gedeeltelijk slagen van de opdracht toevertrouwd door de cliënt aan de advocaat, er een aanvullend honorarium in rekening gebracht worden berekend op de totaliteit van de bedragen die procedureel (zowel in der minne, bij arbitrage, administratief of gerechtelijk) werden verkregen (op eis) of werden gevrijwaard (of uitgespaard bij het vermijden van een procedure). Deze bedraagt steeds 5% op het behaalde resultaat. In uitzonderlijke omstandigheden, waarbij de argumenten voorafgaand aan de start van het dossier en de procedure worden gemeld, kan deze 10% bedragen.

Bij aanvang van een dossier kan er een provisie gevraagd worden die toelaat om het werk aan te vatten. Op regelmatige tijdstippen wordt een ereloonstaat toegestuurd met overzicht van de prestaties en kosten en met verrekening van de provisie. Wanneer blijkt dat er geen beschikbare provisie meer voor handen is, wordt een nieuwe provisienota toegestuurd.

Uitzonderlijke of specifieke administratiekosten worden afzonderlijk aangerekend. Erelonen van gerechtsdeurwaarders, alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.

7. Betaling

Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn steeds contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaten en kostenafrekeningen, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het uitstaand bedrag. Taxandria Advocatenkantoor zal niet verplicht zijn verdere diensten te verlenen, vooraleer de vervallen vorderingsstaten vereffend werden.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Taxandria Advocatenkantoor, de vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door een vennoot is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per koerier, gewone post, fax of e-mail (bijlagen in PDF-formaat). Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, conform de deontologische regels. Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn vanwege de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van Taxandria Advocatenkantoor, de vennoten, advocaten, bestuurders en medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie. Taxandria Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, dewelke in samenspraak met de cliënt werden ingeschakeld.

9. Beëindiging dossier

De cliënt en Taxandria Advocatenkantoor kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat gepresteerde diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. Bij beëindiging van het dossier zullen alle relevante stukken gedurende een periode van 5 jaar door Taxandria Advocatenkantoor bewaard blijven. Zodra deze periode is afgelopen, behoudt Taxandria Advocatenkantoor zich het recht voor om het dossier te vernietigen.

10. Rechtskeuze en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, met dien verstande dat Taxandria Advocatenkantoor tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

11. Bindende kracht

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is de enig bindende. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.