FISCAAL RECHT
BOEKHOUDRECHT
VENNOOTSCHAPSRECHT
FISCAAL RECHT

Belastingen zijn een onderdeel van ons dagelijks leven en we worden er voortdurend mee geconfronteerd. De toenemende belastingwetgeving, de ingewikkeldheid en omvang ervan, heeft een enorme invloed en impact op particulieren en het bedrijfsleven.

De toevloed van de fiscale verplichtingen, alsook de onduidelijkheid van de wetgeving, leiden tot rechtsonzekerheid. De verdediging door een specialist is dan noodzakelijk.

Wij staan cliënten bij met advies over zijn fiscale verplichtingen, opportuniteiten en mogelijkheden. Indien aangewezen proberen wij voorafgaand aan investeringen of projecten een akkoord te bereiken met de fiscus of een voorafgaande beslissing in fiscale zaken (ruling) te bekomen.

Wij nemen de verdediging op bij geschillen met de fiscus, waarbij er wordt gestreefd naar een onderhandelde en minnelijke regeling. Een diplomatische, maar krachtdadige en creatieve onderhandelaar zorgt ervoor dat U een confrontatie met de fiscus zorgeloos tegemoet gaat.

Waar nodig wordt een gerechtelijke procedure niet uit de weg gegaan

Wij ondersteunen de belastingplichtige met advies en bijstand op het vlak van

 • personenbelasting,
 • vennootschapsbelasting,
 • rechtspersonenbelasting,
 • belasting niet-inwoners,
 • Lokale en regionale belastingen.

Verder kunt U bij ons terecht voor advies en bijstand met betrekking tot:

Vermogensplanning:
 • Structurering en planning van particulier en
  ondernemingsvermogen
 • Bijstand bij fiscale regularisatie en repatriëring van
  vermogen

Onroerend goed fiscaliteit:
 • Opstal, erfpacht en vruchtgebruik
 • Gebruik van operationele of financiële
  leasingstructuren

Kennisfiscaliteit:
 • Optimaal structureren en beheren van intellectuele
  eigendom
 • Financiering van R&D
 • Fiscale maatregelen voor kennismedewerkers

Fiscale audit:
 • Doorlichten fiscale situatie van particulier of
  onderneming
 • Rapportage van risico’s in het kader van een fiscale
  controle, reorganisatie, herstructurering of overname


BOEKHOUDRECHT

In het fiscaal recht geldt de voorrang van het boekhoudrecht, tenzij de fiscale wet er uitdrukkelijk van afwijkt. Voor de vaststelling van de winst van een onderneming baseert het fiscaal recht zich op het boekhoudrecht. De kennis van het boekhoudrecht is dan ook onmisbaar bij het oplossen van fiscale geschillen van ondernemingen.

Wij staan cliënten bij met advies over boekhoudkundige verwerkingen en het optimaliseren van de boekhoudkundige bedrijfsvoering. Meerwaarde creëren staat hierbij voorop.

Wij behandelen verder alle geschillen en problemen i.v.m. uw boekhouding, jaarrekeningen en de aansprakelijkheden die hierbij kunnen opduiken.


VENNOOTSCHAPSRECHT

Het vennootschapsrecht gaat over de interne verhoudingen en organisatie van uw onderneming. Het ziet toe op de rechten en plichten van de aandeelhouders, bestuurders, en andere stakeholders van de vennootschap.

Wij verlenen advies en bijstand bij de keuze en oprichting van de vennootschap of vereniging, de opmaak van de statuten, huishoudelijk reglement en aandeelhoudersovereenkomsten, het juridische beheer van de vennootschapsstructuur (o.a. legal corporate housekeeping), kapitaalverhoging en –vermindering, inkoop van eigen aandelen, de overdracht en overname van aandelen, bestuurders- en andere aansprakelijkheden, vereffening, ontbinding of faillissement van de vennootschap.

Het is onze uitdaging om vennootschappen te begeleiden in hun goede en kwade dagen.