ERELONEN & KOSTEN

In alle dossiers wordt een uurtarief aangerekend in functie van de complexiteit van het dossier, de graad van hoogdringendheid en de belangrijkheid van het dossier. Het basisuurtarief kan worden aangepast op basis van correctiecoëfficiënten (volgens de aanbevelingen van de Orde van Advocaten).

In dossiers die waardeerbaar zijn in geld, kan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, een vergoeding naargelang de waarde van de zaak worden toegepast (volgens de aanbevelingen van de Orde van Advocaten).

In alle dossiers kan, in geval van volledig of gedeeltelijk slagen van de opdracht toevertrouwd door de cliënt aan de advocaat, er een aanvullend honorarium in rekening gebracht worden berekend op de totaliteit van de bedragen die procedureel (zowel in der minne, bij arbitrage, administratief of gerechtelijk) werden verkregen (op eis) of werden gevrijwaard (of uitgespaard bij het vermijden van een procedure). Deze bedraagt steeds 5% op het behaalde resultaat. In uitzonderlijke omstandigheden, waarbij de argumenten voorafgaand aan de start van het dossier en de procedure worden gemeld, kan deze 10% bedragen.

Bij aanvang van een dossier kan er een provisie gevraagd worden die toelaat om het werk aan te vatten. Op regelmatige tijdstippen wordt een ereloonstaat toegestuurd met overzicht van de prestaties en kosten en met verrekening van de provisie. Wanneer blijkt dat er geen beschikbare provisie meer voor handen is, wordt een nieuwe provisienota toegestuurd.

Uitzonderlijke of specifieke administratiekosten worden afzonderlijk aangerekend. Erelonen van gerechtsdeurwaarders, alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.