ERELONEN & KOSTEN

In alle dossiers wordt een uurtarief aangerekend in functie van de complexiteit van het dossier, de graad van hoogdringendheid en de belangrijkheid van
het dossier. Het basisuurtarief kan worden aangepast op basis van correctiecoëfficiënten. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht bij aanvang van
het dossier.

In dossiers die waardeerbaar zijn in geld, kan, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, een vergoeding naargelang de waarde van de zaak worden toegepast. Dit is een percentage op de gerecupereerde bedragen in hoofdsom, interesten en toebehoren, of wanneer een in geld waardeerbare vordering ongedaan is gemaakt. De waardebepaling wordt niet berekend op de schadevergoeding en de gerecupereerde gedingkosten. Het percentage wordt vooraf bij de aanvang van het dossier medegedeeld aan de cliënt.

Bij aanvang van een dossier kan er een provisie gevraagd worden die toelaat om het werk aan te vatten. Op regelmatige tijdstippen wordt een ereloonstaat toegestuurd met overzicht van de prestaties en kosten en met verrekening van de provisie. Wanneer blijkt dat er geen beschikbare provisie meer voor handen is, wordt een nieuwe provisienota toegestuurd.

Er worden geen algemene administratieve kosten aangerekend. Uitzonderlijke of specifieke administratiekosten worden afzonderlijk aangerekend. Erelonen van gerechtsdeurwaarders, alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.

Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn steeds contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaten en kostenafrekeningen, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het uitstaand bedrag. TAXandria zal niet verplicht zijn verdere diensten te verlenen, vooraleer de vervallen vorderingsstaten vereffend werden.